Apr
19
Sun
Tara Puja v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Apr 19 @ 11:00 – 13:00
Apr
26
Sun
Tjenresig Puja – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Apr 26 @ 14:00 – 16:00
May
3
Sun
Guru Rinpoche Puja v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 3 @ 14:00 – 16:00
May
9
Sat
Yoga undervisning v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 9 @ 16:00 – 18:00
May
17
Sun
Tara Puja v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 17 @ 11:00 – 13:00
May
19
Tue
Meditation – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 19 @ 19:00 – 21:00
May
24
Sun
Tjenresig Puja – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 24 @ 14:00 – 16:00
May
29
Fri
Buddhadag – “King of Prayers” – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
May 29 @ 19:00 – 21:00
Jun
1
Mon
Guru Rinpoche Puja v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 1 @ 19:00 – 21:00
Jun
5
Fri
Vesak/Saga Dawa – mere information følger – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 5 all-day
Jun
6
Sat
Yoga undervisning v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 6 @ 16:00 – 18:00
Jun
14
Sun
Tara Puja v/Lama Dorji – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 14 @ 11:00 – 13:00
Jun
16
Tue
Meditation – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 16 @ 19:00 – 21:00
Jun
21
Sun
Tjenresig Puja – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 21 @ 14:00 – 16:00
Jun
26
Fri
Fejring af Karmapas fødselsdag – SANGYE TASHI LING, Gammel Mønt 25, 1117 København
Jun 26 @ 19:00 – 21:00
 Posted on : 03/02/2016 - Last updated on Dec 7, 2016